fbpx

VANEREX OÜ:N TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

1. KÄSITTEET

1.1. Rekisteröity on luonnollinen henkilö, josta Vanerex OÜ:llä on tietoja tai tieto, jonka perusteella luonnollinen henkilö on mahdollista tunnistaa. Rekisteröityjä ovat esimerkiksi luonnollisia henkilöitä ovat Asiakkaat, yhteistyökumppanit ja työntekijät, joista Vanerex OÜ:llä on Henkilötietoja.
1.2. Tietosuojakäytäntö on tämä teksti, joka säätää Vanerex OÜ:n Henkilötietojen käsittelyn periaatteet.
1.3. Henkilötiedot ovat kaikenlaista tietoa tunnistetusta tai tunnistettavasta luonnollisesta henkilöstä.
1.4. Henkilötietojen käsittely on kaikenlainen Rekisteröidyn Henkilötiedoilla tehtävä toiminto. Esimerkiksi: Henkilötietojen kerääminen, tallentaminen, järjesteleminen, säilyttäminen, muuttaminen ja julkistaminen, niihin pääsyn mahdollistaminen, tiedustelujen suorittaminen ja otteen tekeminen, käyttäminen, välittäminen, ristiin käyttäminen, yhdistäminen, sulkeminen, poistaminen tai hävittäminen tai useampi edellä mainitusta toiminnoista, riippumatta toiminnon suoritustavasta ja käytettävistä välineistä.
1.5. Asiakas on jokainen luonnollinen tai oikeushenkilö, joka käyttää tai on ilmaissut halunsa käyttää Vanerex OÜ:n palveluita.
1.6. Sopimus on Vanerex OÜ:n ja Asiakkaan välillä solmittu Palvelujen tarjoamis- tai muu sopimus.
1.7. Verkkosivu vanerex.ee / www.vanerex.eu on Vanerex OÜ:n kotisivu.
1.8. Vierailija on henkilö, joka käyttää Vanerex OÜ:n verkkosivua.
1.9. Lapsi on Henkilötietojen käsittelyä koskevassa tarkoituksessa Viron tasavallassa alle 13-vuotias henkilö.
1.10. Palvelut on kaikenlaisia Vanerex OÜ:n tarjoamia palveluita ja tuotteita.
1.11. Evästeet on tiedostoja, joita tallennetaan toisinaan Verkkosivun Vierailijan laitteeseen.
1.12. Myyntikanavat ovat Vanerex OÜ:n käyttämät Rekisteröidyn kanssa kommunikointitavat, tavaroiden myyntiin ja palveluiden tarjoamiseen luotu väline. Ml. sähköposti, puhelin, julkinen tieto ja sosiaalinen media, erilaiset keskustelulinjat, yksilöllistetyt ja interaktiiviset mainokset ja muut sen tapaiset työkalut Verkkosivuilla ja muualla.
1.13. Tuotesalkku on Vanerex OÜ:n erilaiset tuotteet ja Palvelut, joiden kokoonpano on saatavilla verkkosivulla vanerex.ee / www.vanerex.eu.

Tietosuojakäytännössä, Sopimuksessa, Yleisissä ehdoissa ja osapuolten välisessä kommunikoinnissa käsitteitä käytetään edellä mainituissa merkityksissä.

2. YLEISKOHDAT

2.1. Oikeushenkilö on Vanerex OÜ, rekisterikoodi 12959966, kotipaikka Veemeistri tee 7, Haage, Tartumaa 61402, Viro.
2.2. Henkilötietoja Vanerex OÜ voi käsitellä:
2.2.1. vastuullisena käsittelijänä määrittäen käsittelyn tavoitteet ja välineet;
2.2.2. valtuutettuna käsittelijänä vastuullisen käsittelijän ohjeiden mukaan;
2.2.3. vastaanottajana siinä laajuudessa, jolle Henkilötietoja toimitetaan.
2.3. Tietosuojakäytäntö koskee Rekisteröityjä ja Tietosuojakäytännössä mainituista oikeuksista ja velvollisuuksista lähtevät kaikki Vanerex OÜ:n työntekijät ja yhteistyökumppanit, jotka ovat kosketuksissa Vanerex OÜ:n hallussa oleviin Henkilötietoihin.
2.3.1. Tietosuojakäytäntöä voivat muuttaa tai täydentää Verkkosivulla tai laitteissa julkistettavat yksityisyysilmoitukset.

3. PERIAATTEET

3.1. Vanerex OÜ lähtee Henkilötietojen käsittelyssä aina Rekisteröityjen eduista, oikeuksista ja vapauksista.
3.2. Vanerex OÜ:n kaikki Henkilötietojen käyttöön liittyvät prosessit, ohjeet, toimenpiteet ja toiminnot lähtevät seuraavista periaatteista:
3.2.1. Laillisuus. Henkilötietojen käsittelyn yhteydessä siihen on olemassa laista seuraava peruste, esimerkiksi suostumus;
3.2.2. Oikeudenmukaisuus. Henkilötietojen käsittely on oikeudenmukaista ja ennen kaikkea vaaditaan, että Rekisteröidyllä on riittävästi tietoa siitä, miten Henkilötietoja käsitellään.
3.2.3. Läpinäkyvyys. Henkilötietojen käsittely on Rekisteröidylle läpinäkyvää.
3.2.4. Tarkoituksenmukaisuus. Henkilötietoja kerätään tarkasti ja selkeästi määritettyihin ja oikeudellisiin tarkoituksiin ja niitä ei käsitellä myöhemmin sellaisella tavalla, joka on näiden tavoitteiden vastaista.
3.2.5. Oikeellisuus. Henkilötiedot ovat oikeat ja tarvittaessa päivitetyt ja käyttöön on otettu kaikki kohtuulliset keinot, jotta Henkilötietojen käsittelyn tavoitteen kannalta väärät Henkilötiedot poistetaan tai korjataan.
3.2.6. Säilytyksen rajoitus. Henkilötietoja säilytetään muodossa, joka mahdollistaa Rekisteröityjen tunnistamisen vain siihen saakka, kun se on tarpeen sen tavoitteen täyttämiseksi, johon henkilötietoja käsitellään. Tämä tarkoittaa, että mikäli Vanerex OÜ haluaa säilyttää Henkilötietoja kauemmin kuin se keräämisen tavoitteesta lähtien on tarpeen, Vanerex OÜ muuttaa tiedot anonyymeiksi siten, että Rekisteröity ei ole enää tunnistettavissa. Niiden tietojen osalta, jotka Vanerex OÜ on saanut asiakas- tai muun vastaavan suhteen kautta, Vanerex OÜ säilyttää parhaan tavan ja suostumuksen perusteella käsiteltäviä tietoja suostumuksen perumiseen saakka.
3.2.7. Luotettavuus ja luottamuksellisuus. Henkilötietojen käsittely tapahtuu sellaisella tavalla, joka takaa Henkilötietojen asianmukaisen turvallisuuden, mukaan lukien suojaa luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä, sattumanvaraiselta kadottamiselta, hävittämiseltä tai vahingoittumiselta käyttäen kohtuullisia teknisiä tai järjestelyllisiä keinoja.

4. HENKILÖTIETOJEN KOOSTUMUS

4.1. Vanerex OÜ kerää muun muassa seuraavan tyypin Henkilötietoja:
4.1.1. Rekisteröidyn julkistamat Henkilötiedot (nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero);
4.1.2. Rekisteröidyn ja Vanerex OÜ:n tavanomaisen kommunikoinnin tuloksena aiheutuvat Henkilötiedot;
4.1.3. Rekisteröidyn ilmiselvästi julkistamat Henkilötiedot (esim. sosiaalisessa mediassa);
4.1.4. Palveluiden käytössä aiheutuvat Henkilötiedot (esim. Vanerex OÜ:n verkkokaupasta ostettaessa);
4.1.5. Verkkosivun vierailun ja käytön tuloksena aiheutuvat Henkilötiedot (esim. Verkkosivulla vietetty aika);
4.1.6. Kolmansilta henkilöiltä saatavat Henkilötiedot;
4.1.7. Vanerex OÜ:n luomat ja yhdistämät Henkilötiedot (asiakassuhteen puitteissa pidetty kirjeenvaihto tai tilaushistorian luettelo).

5. HENKILÖTIETOJEN KOOSTUMUS JA KÄSITTELYN TAVOITTEET JA PERUSTEET

5.1. Vanerex OÜ käsittelee Henkilötietoja poikkeuksetta suostumuksen tai lain perusteella.
5.2. Suostumuksen perusteella Vanerex OÜ käsittelee henkilötietoja tarkalleen niissä rajoissa, siinä laajuudessa ja niihin tavoitteisiin, jotka Rekisteröity on määritellyt. Suostumusten osalta Vanerex OÜ lähtee periaatteesta, että jokaisen suostumuksen tulee olla muista kysymyksistä selvästi erotettavissa, ja ymmärrettävässä ja helposti saatavilla olevassa muodossa, selkeällä ja helpolla kielellä. Suostumus voi olla annettu joko kirjallisesti tai sähköisesti tai suullisena ilmaisuna. Rekisteröity antaa suostumuksensa vapaaehtoisesti, konkreettisesti, tietoisesti ja yksiselitteisesti (esimerkiksi merkitsemällä kentän Verkkosivulla).
5.3. Oikeutettu etu tarkoittaa Vanerex OÜ:n etua yrityksensä liiketoiminnassa ja johtamisessa mahdollistaakseen markkinoiden parhaiden mahdollisten Palvelujen tarjoamisen.
Ennen kaikkea voi oikeutetun edun perusteella Henkilötietojen käsittely tapahtua seuraaviin tarkoituksiin:
5.3.1. Luottamuksellisen asiakassuhteen varmistamiseen, esimerkiksi Henkilötietojen käsittely, joka on ehdottoman tarpeellista todellisten edunsaajien selvittämiseksi tai petosten välttämiseksi;
5.3.2. Asiakaskannan hallinta ja analysointi Palvelujen ja tuotteiden saatavuuden, valikoiman ja laadun parantamiseksi sekä Asiakkaalle henkilökohtaisempien tarjousten tekemiseksi;
5.3.3. Verkkosivujen, matkapuhelinsovellusten ja muiden Palvelujen käytössä kerättävät tunnisteet ja Henkilötiedot. Vanerex OÜ käyttää kerättäviä tietoja verkkoanalysointiin tai matkapuhelin- ja tietoyhteiskuntapalveluiden analysointiin, toimimisen varmistamiseen, parantamiseen, tilaston tekemiseen ja Vierailijan käyttäytymisen ja käyttäjäkokemuksen analysointiin sekä paremman ja yksilöllisemmän Palvelun tarjoamiseen;
5.3.4. Kampanjoiden järjestäminen, ml. henkilökohtaistettujen ja suunnattujen kampanjoiden järjestäminen, Asiakkaiden ja Vierailijoiden tyytyväisyystutkimusten toteuttaminen ja toteutettujen markkinointitoimintojen tehokkuuden mittaaminen;
5.3.5. Asiakkaan ja Vierailijan käyttäytymisen analysointi erilaisissa Myyntikanavissa, Verkkosivuilla;
5.3.6. Palvelun seuranta – Vanerex OÜ voi tallentaa sekä oman kotipaikkansa tiloissa että yhteydenpitovälineiden (sähköposti, puhelin ym.) kautta annettuja viestejä ja määräyksiä, samoin tietoa ja muita toimintoja, jotka Vanerex OÜ tehnyt ja tarvittaessa käyttää näitä tallenteita määräysten ja muiden toimenpiteiden todistamiseen;
5.3.7. Verkko-, tieto- ja kyberturvallisuussyistä, esimerkiksi piratismin vastaiseen taisteluun sekä Verkkosivujen turvallisuuden varmistamiseen ja varakopioiden tekemiseen ja tallentamiseen käytettävät keinot;
5.3.8. Oikeudellisten vaateiden laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen.
5.4. Laista seuraavan velvollisuuden täyttämiseksi Vanerex OÜ käsittelee Henkilötietoja laissa säädettyjen velvollisuuksien täyttämiseksi tai laissa sallittujen käyttötapojen soveltamiseksi. Esimerkiksi laista seuraavat velvollisuudet maksujen käsittelyssä tai rahanpesusääntöjen noudattamisessa.
5.5. Mikäli Henkilötietojen käsitteleminen tapahtuu muussa tarkoituksessa kuin siinä, johon Henkilötietoja alun perin kerättiin, tai se ei perustu Rekisteröidyn antamaan suostumukseen, Vanerex OÜ arvioi huolellisesti sellaisen muun käsittelyn sallittavuuden.

6. ASIAKASTIETOJEN JULKISTAMINEN JA/TAI TOIMITTAMINEN KOLMANSILLE HENKILÖILLE

6.1. Vanerex OÜ tekee yhteistyötä henkilöiden kanssa, joille Vanerex OÜ voi toimittaa yhteistyön puitteissa ja sen tavoitteen mukaan Rekisteröityihin liittyviä tietoja, ml. Henkilötietoja.
6.2. Tällaisia kolmansia henkilöitä voivat olla esimerkiksi:
postipalvelua välittävät tai tarjoavat henkilöt, IT-kumppanit, velkojen perintäpalvelun tarjoajat, maksuhäiriörekisterit, laitokset ja järjestöt sillä ehdolla, että:
6.2.1. kyseinen tavoite ja käsittely ovat laillisia;
6.2.2. Henkilötietojen käsittely tapahtuu Vanerex OÜ:n ohjeiden ja voimassa olevan Tietosuojakäytännön perusteella.

7. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TURVALLISUUS

7.1. Vanerex OÜ säilyttää Henkilötietoja vain lyhimmän tarvittavan ajan. Henkilötiedot, joiden säilyttämistarvetta ei ole, hävitetään käyttäen siihen parhaita käytäntöjä ja Vanerex OÜ:n siihen vahvistaman käytännön mukaisesti.
7.2. Vanerex OÜ on vahvistanut ohjeet ja menettelysäännöt siitä, miten Henkilötietojen turvallisuus taataan sekä organisatoristen että teknisten keinojen käytöllä.
7.3. Mikäli Henkilötietoihin liittyen sattuu millainen tahansa välikohtaus, Vanerex OÜ ottaa käyttöön kaikki tarvittavat keinot seurauksien lievittämiseksi ja tulevaisuudessa relevanttien riskien hallintaan. Muun muassa Vanerex OÜ rekisteröi kaikki välikohtaukset ja ilmoittaa niistä asianmukaisesti säädetyllä tavalla tietosuojavirastolle (Andmekaitse Inspektsioon) ja Rekisteröidylle suoraan.

8. LASTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

8.1. Vanerex OÜ ei kerää tietoisesti tietoa alle 13-vuotiaista henkilöistä eli Lapsista ja tietoisen tätä koskevan toiminnan yhteydessä lähdemme lapsenvanhemman tai holhoojan toiveista.
8.2. Mikäli Vanerex OÜ saa tietää, että se on sittenkin kerännyt Henkilötietoja Lapselta tai Lapsesta, Vanerex OÜ tekee parhaansa tällaisten Henkilötietojen käsittelyn lopettamiseksi.

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

9.1. Suostumukseen liittyvät oikeudet:
9.1.1. Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus ilmoittaa Vanerex OÜ:lle tahdostaan perua suostumuksensa Henkilötietojen käsittelyyn.
9.1.2. Vanerex OÜ:n uutiskirjeen saajan suostumuksen voi perua uutiskirjeen alla olevasta linkistä.
9.2. Henkilötietojen käsittelyssä Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:
9.2.1. saada tietoa hänestä kerätyistä Henkilötiedoista.
9.2.2. tutustua tietoihin, joka mm. käsittää Rekisteröidyn oikeuden saada Käsiteltävistä Henkilötiedoista kopio.
9.2.3. virheellisten Henkilötietojen korjaaminen.
9.2.4. tietojen poistaminen eli tietyssä tapauksessa Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Henkilötiedot poistetaan, esimerkiksi mikäli Käsittely tapahtuu ainoastaan suostumuksen perusteella.
9.2.5. Henkilötietojen käsittelyn rajoittamisen vaatiminen. Tämä oikeus syntyy muun muassa siinä tapauksessa, kun Henkilötietojen käsittely ei ole lain perusteella sallittua tai kun Rekisteröity kiistää Henkilötietojen oikeellisuuden. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista siksi ajaksi, joka mahdollistaa vastuullisen käsittelijän tarkastaa Henkilötietojen oikeellisuuden, tai kun henkilötietojen käsittely on laitonta, mutta Rekisteröity ei pyydä Henkilötietojen poistamista.
9.2.6. valvontaviranomaiselta arvion saaminen siitä, onko Rekisteröidyn Henkilötietojen käsittely lainmukaista.

10. OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN JA VALITUSTEN ESITTÄMINEN

10.1. Oikeuksien käyttäminen:
10.1.1. Rekisteröidyllä on oikeus Henkilötietojen käsittelyyn liittyvän kysymyksen, anomuksen tai valituksen ilmenemisen yhteydessä ottaa yhteyttä Vanerex OÜ:hyn sähköpostiosoitteella vanerex@vanerex.ee
10.2. Valitusten esittäminen:
10.2.1. Rekisteröidyllä on oikeus esittää valitus Vanerex OÜ:lle, tietosuojaviranomaiselle (Andmekaitse Inspektsioon) tai oikeusistuimeen, kun Rekisteröity katsoo, että Henkilötietojen käsittelyssä on rikottu hänen oikeuksiaan.
10.2.2. Tietosuojaviranomaisen (Andmekaitseinspektsioon, AKI) yhteystiedot löytää viranomaisen kotisivulta osoitteesta https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid.

11. EVÄSTEET JA MUUT VERKKOTEKNOLOGIAT

11.1. Vanerex OÜ voi kerätä Verkkosivujen ja muiden tietoyhteiskuntapalveluiden Käyttäjistä tietoja käyttämällä siihen Evästeitä (ts. pieniä tiedostoja, jotka tallennetaan Vierailijan tietokoneen tai muun laitteen kovalevylle) tai muita samantapaisia teknologioita (esim. IP-osoitetta, laitetietoja, sijaintitietoja) ja käsitellä näitä tietoja.
11.2. Vanerex OÜ käyttää kerättäviä tietoja: mahdollistaakseen Palvelun tarjoamisen Vierailijan tai Asiakkaan tottumusten mukaisesti; varmistaakseen Palvelun parhaan laadun; muuttaakseen verkkosivun käyttäjäkokemuksen Asiakkaalle mukavammaksi; tiedottaakseen Vierailijalle ja Asiakkaalle sisällöstä ja antaakseen suosituksia; muuttaakseen mainokset asianmukaisemmiksi ja tehostaakseen markkinointia; analysoidakseen asiakaskäyttäytymistä ja siten parantaakseen verkkokokemusta; helpottaakseen sisään kirjautumista ja tietojen suojaamista. Kerättyjä tietoja käytetään myös Vierailijoiden laskentaan ja näiden käyttäjätottumusten toteamiseen.
11.3 Käytämme verkkokauppamme ympäristön evästeitä käyttäjien tunnistamiseen uniikkeina, mutta anonyymeina henkilöinä.
11.4. Vanerex OÜ käyttää istuntokohtaisia, pysyviä ja mainosevästeitä. Istuntokohtainen eväste poistetaan automaattisesti jokaisen vierailun jälkeen; pysyvät evästeet jäävät jäljelle Verkkosivun toistuvassa käytössä; mainosevästeitä käytetään Vierailijoille sopivien aineistojen toimittamiseen tai saman mainoksen näkemiskertojen rajoittamiseen verkkosivulla. Kolmansien osapuolten Evästeitä käyttävät Vanerex OÜ:n kumppanien Verkkosivut. Näiden Evästeiden aiheutumista Vanerex OÜ ei valvo, siten näistä evästeistä saa tietoa kolmansilta osapuolilta.
11.5. Evästeiden osalta Vierailijat suostuvat niiden käyttöön Verkkosivulla, Tietoyhteiskunnan palvelun laitteissa tai verkkoselaimessa. Mikäli Vierailija ei halua sallia verkkosivulla evästeiden käyttöä, hän voi estää ne oman verkkoselaimensa asetuksista, käyttää yksityisen selaamisen mahdollisuutta tai poistaa ne täysin käyttämällä verkkoselainpalvelun tarjoajan antamia ohjeita.
Lisää tietoa evästeiden hallinnasta voi löytää seuraavilta sivustoilta:

Chrome
Safari
iOS
Firefox
Internet Explorer

11.6. Pääosa selaimista sallii oletusarvoisesti Evästeet. Evästeitä täysin sallimatta Verkkosivun toiminnot eivät ole Vierailijoiden saatavilla täydessä laajuudessaan ja saattaa ilmetä meille ennakoimattomia ongelmia toimivuudessa ja käyttäjäkokemuksessa. Evästeiden ja muiden sen kaltaisten teknologioiden salliminen, kieltäminen tai poistaminen on Vierailijan hallinnassa tämän oman selaimen asetuksilla, tietoyhteiskunnan palvelun asetuksilla ja sellaisilla yksityisyyden tehostamisfoorumeilla.

12. YHTEYSTIEDOT

12.1. Rekisteröidyn kannalta tärkeät yhteystiedot:
12.1.1. Vanerex OÜ:hyn saa Henkilötietoja koskevissa kysymyksissä yhteyttä sähköpostiosoitteella vanerex@vanerex.ee.

13. TÄRKEÄT ASIAKIRJAT, OHJEET, SÄÄNNÖT

13.1. Vanerex OÜ:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Vanerex OÜ tiedottaa muutoksesta Rekisteröidyille verkkosivulla vanerex.ee / www.vanerex.eu. Edellytämme, että ryhtyessäsi käyttämään Vanerex OÜ:n verkkosivua vanerex.ee / www.vanerex.eu olet tutustunut Tietosuojakäytäntöön ja hyväksynyt sen.

error: Sisu on kaitstud!