fbpx

Vanerex OÜ privaatsustingimused

1. MÕISTED

1.1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Vanerex OÜ’l teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, koostööpartnerid ning töötajad kelle kohta on Vanerex OÜ´l Isikuandmeid.
1.2. Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Vanerex OÜ Isikuandmete Töötlemise põhimõtted.
1.3. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
1.4. Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks: Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
1.5. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Vanerex OÜ teenuseid.
1.6. Leping on Vanerex OÜ ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping.
1.7. Veebileht vanerex.ee / www.vanerex.eu on Vanerex OÜ veebileht.
1.8. Külastaja on isik, kes kasutab Vanerex OÜ veebilehte.
1.9. Laps on Isikuandmete Töötlemise kontekstis Eesti Vabariigis alla 13-aastane isik.
1.10. Teenused on igasugused Vanerex OÜ poolt pakutavad teenused ja tooted.
1.11. Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse.
1.12. Müügikanalid on Vanerex OÜ poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend. Sh. e-post, telefon, avalik info ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlusliinid, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.
1.13. Tooteportfell on Vanerex OÜ erinevad tooted ja Teenused, mille koosseis on kättesaadav veebilehelt: vanerex.ee / www.vanerex.eu.

Privaatsustingimustes, Lepingus, Üldtingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Juriidiline isik on Vanerex OÜ, registrikoodiga 12959966, asukohaga Veemeistri tee 7, Haage, Tartumaa 61402.
2.2. Isikuandmeid võib Vanerex OÜ töödelda:
2.2.1. vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;
2.2.2. volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
2.2.3. vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.
2.3. Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Vanerex OÜ töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Vanerex OÜ valduses olevate Isikuandmetega.
2.3.1. Privaatsustingimusi võivad muuta või täiendada Veebilehel või seadmetes avaldatavad privaatsusteadaanded.

3. PÕHIMÕTTED

3.1. Vanerex OÜ lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest.
3.2. Vanerex OÜ kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:
3.2.1. Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;
3.2.2. Õiglus. Isikuandmete Töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Andmesubjektil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse.
3.2.3. Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev.
3.2.4. Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.
3.2.5. Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks.
3.2.6. Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Vanerex OÜ soovib hoida Isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Vanerex OÜ andmed selliselt, et Andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Andmete puhul, mille on Vanerex OÜ saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab Vanerex OÜ vastavalt parimale tavale ning nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.
3.2.7. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

4. ISIKUANDMETE KOOSSEIS

4.1. Vanerex OÜ kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:
4.1.1. Andmesubjekti poolt avaldatud Isikuandmed (nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber);
4.1.2. Andmesubjekti ja Vanerex OÜ tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;
4.1.3. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);
4.1.4. Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed (nt Vanerex OÜ e-poest ostmisel);
4.1.5. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (nt Veebilehel veedetud aeg);
4.1.6. Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;
4.1.7. Vanerex OÜ poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

5. ISIKUANDMETE KOOSSEIS NING TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

5.1. Vanerex OÜ Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel.
5.2. Nõusoleku alusel Töötleb Vanerex OÜ isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Vanerex OÜ põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt (näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel).
5.3. Õigustatud huvi tähendab Vanerex OÜ huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks, võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul.
Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:
5.3.1. Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;
5.3.2. Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning Kliendile personaalsemate pakkumiste tegemiseks;
5.3.3. Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. Vanerex OÜ kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;
5.3.4. Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Külastajate rahuloluuuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;
5.3.5. Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates Müügikanalites, Veebilehtedel;
5.3.6. Teeninduse monitooring – Vanerex OÜ võib salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis Vanerex OÜ on teinud ning vajadusel kasutab neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks;
5.3.7. Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;
5.3.8. Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
5.4. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb Vanerex OÜ Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.
5.5. Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Vanerex OÜ hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust.

6. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

6.1. Vanerex OÜ teeb koostööd isikutega, kellele Vanerex OÜ võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.
6.2. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla näiteks:
postiteenust vahendavad või osutavad isikud, IT partnerid, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:
6.2.1. vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;
6.2.2. Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt Vanerex OÜ juhistele ning kehtivate Privaatsustingimuste alusel.

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

7.1. Vanerex OÜ säilitab Isikuandmeid vaid minimaalse vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise vajalikkus puudub, hävitatakse, kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Vanerex OÜ poolt selleks kehtestatud korrale.
7.2. Vanerex OÜ on kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid sellest, kuidas tagada Isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise.
7.3. Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Vanerex OÜ tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib Vanerex OÜ kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud moel Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse.

8. LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1. Vanerex OÜ ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13-aastaste isikute ehk Laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest.
8.2. Juhul kui Vanerex OÜ saab teada, et on kogunud Isikuandmed siiski Lapselt või Lapse kohta, teeb Vanerex OÜ endast parima selliste Isikuandmete Töötlemise lõpetamiseks.

9. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

9.1. Nõusolekuga seonduvad õigused:
9.1.1. Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Vanerex OÜ´le oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta.
9.1.2. Vanerex OÜ antud uudiskirja saaja nõusolekut saad tagasi võtta uudiskirja all olevalt lingilt.
9.2. Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:
9.2.1. saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta.
9.2.2. tutvuda andmetega mis mh. hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale.
9.2.3. ebaõigete Isikuandmete parandamine.
9.2.4. andmete kustutamine ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.
9.2.5. Isikuandmete Töötlemise piiramise nõudmine. See õigus tekib muuhulgas juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist.
9.2.6. järelevalveasutuselt hinnangu saamine selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane.

10. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

10.1. Õiguste teostamine:
10.1.1. Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Vanerex OÜ poole e-posti teel: vanerex@vanerex.ee
10.2. Kaebuste esitamine:
10.2.1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Vanerex OÜ, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi.
10.2.2. Andmekaitseinspektsiooni (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid.

11. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

11.1. Vanerex OÜ võib koguda Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.
11.2. Vanerex OÜ kasutab kogutavaid andmeid, et: võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; muuta veebilehe kasutuskogemust Kliendile mugavamaks; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turundust; analüüsida kliendikäitumist ning seeläbi parendada veebikogemust; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.
11.3 Kasutame oma e-poe keskkonna küpsiseid kasutajate tuvastamiseks unikaalsete, kuid anonüümsete isikutena.
11.4. Vanerex OÜ kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsised jäävad alles Veebilehe korduval kasutamisel; reklaamiküpsiseid kasutatakse Külastajale sobilike materjalide edastamiseks või selleks, et piirata sama reklaami nägemise kordade arvu veebilehel. Kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad Vanerex OÜ partnerite Veebilehed. Nende Küpsiste tekkimist Vanerex OÜ ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saab infot kolmandate osapoolte käest.
11.5. Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris. Juhul, kui Külastaja ei soovi veebilehel küpsiste kasutamist lubada, võib ta need enda veebilehitseja seadetes blokeerida, kasutada privaatse lehitsemise võimalust või need täielikult kustutada, kasutades veebilehitseja teenusepakkuja poolt antud juhiseid.
Rohkem informatsiooni küpsiste haldamise kohta võib leida järgnevatelt lehekülgedelt:

Chrome
Safari
iOS
Firefox
Internet Explorer

11.6. Enamik veebilehitsejaid lubavad vaikimisi Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale täies ulatuses saadaval ning võib esineda meile ettenägematuid probleeme funktsionaalsuse ning kasutuskogemusega. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine, keelamine või kustutamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebilehitseja sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.

12. KONTAKTANDMED JA INFORMATSIOON

12.1. Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:
12.1.1. Vanerex OÜ ´ga saab Isikuandmete küsimustes ühendust e-posti aadressil: vanerex@vanerex.ee.

13. OLULISED DOKUMENDID, JUHISED, KORRAD

13.1. Vanerex OÜ´l on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Vanerex OÜ Andmesubjekte vanerex.ee / www.vanerex.eu koduleheküljel. Eeldame, et kui asute kasutama Vanerex OÜ veebilehte vanerex.ee / www.vanerex.eu, olete privaatsustingimus tega tutvunud ja nõustunud.

error: Sisu on kaitstud!